"Аудакс Корп" ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

Договор BG16RFOP002-2.073-20015-C01 28.09.2020 г

Prilojenie 1.4_Plakat_Аудакс Корп